Nabízíme služby v oblasti BOZP, hygieny práce a služby koordinátora BOZP na staveništi.

Služby na úseku BOZP:

 • zajišťování bezpečnosti práce dle zákona č. 262/2006 Sb. vč. prováděcích předpisů v oboru BOZP
 • vedení agendy BOZP, vstupní a periodické školení zaměstnanců
 • pravidelné kontroly na pracovištích klienta
 • provádění ročních prověrek BOZP
 • řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • vyjádření k nové technologii z hlediska BOZP

Hygiena práce:

 • kategorizace prací, včetně provedení časových snímků zaměstnanců a následné projednání na místně příslušné hygienické stanici
 • zajištění měření chemických a fyzikálních faktorů na pracovišti
 • vyhotovení písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životníhoprostředí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
 • řešení nemocí z povolání
 • vyjádření k nové technologii z hlediska hygieny práce

Koordinátor BOZP na staveništi:

 • zpracování Plánu BOZP do dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování Plánu BOZP pro realizaci stavby
 • vyhotovení hlášení stavby na místně příslušný oblastní inspektorát práce
 • kontrolní činnost na staveništi